Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU AerografSklep.pl


  § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) wraz z innymi dokumentami w nim przywołanymi określa warunki jakim podlega korzystanie ze Sklepu internetowego AEROGRAFSKLEP.PL (dalej zwany AEROGRAF SKLEP), założenie Konta Użytkownika, dokonywanie zakupów w AEROGRAF SKLEP , dostarczanie zamówionych produktów Kupującemu, płatność za produkty, a także prawa i obowiązki Aerograf Piotr Parczewski (dalej zwany AEROGRAF) oraz Użytkownika, odpowiedzialność AEROGRAF oraz zasady składania reklamacji za pośrednictwem AEROGRAF SKLEP.
  2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Usług są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść.
  3. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług świadczonych przez AEROGRAF, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
  4. Regulamin dostępny jest w serwisie internetowym Aerografsklep.pl. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany poprzez wiadomość e-mail. Uczestnik może w każdym momencie zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu dostępną w AEROGRAF SKLEP. 
  5. Pośrednictwo w sprzedaży towarów w ramach AEROGRAF SKLEP realizuje FHU AEROGRAF PIOTR PARCZEWSKI, Al. Grunwaldzka 2 bud 14F, 82-300 Elbląg, adres e-mail biuro@aerograf.com.pl.
  6. Z chwilą zarejestrowania Konta Użytkownika następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy AEROGRAF a Użytkownikiem, w ramach korzystania z AEROGRAF SKLEP, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności AEROGRAF SKLEP.

  §2 DEFINICJE

  1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Dostawa/wysyłka – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedającego, towarów określonych w Potwierdzeniu Zamówienia, zgodnie z wybraną przez Kupującego i dostępną w danym Sklepie Partnerskim formą. Za prawidłowość i terminowość Dostawy odpowiedzialność ponoszą Sprzedający.
  3. Informacje marketingowe – informacje zawierające treści o charakterze handlowym i/lub marketingowym, które w ramach Usług świadczonych drogą elektroniczną AEROGRAF może przesyłać Użytkownikom na podany przez nich adres poczty elektronicznej.
  4. Konto Użytkownika/Konto – indywidualne konto Użytkownika pozwalające na korzystanie z  pełni funkcjonalności AEROGRAF SKLEP, w tym umożliwienie płatności za produkty przy odbiorze, umożliwienie dostępu do historii zamówień, umożliwienie śledzenia realizacji stanu zamówienia oraz złożenie reklamacji.
  5. Kupujący - Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający ze AEROGRAF SKLEP, w tym  w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (“Konsument”), a także Użytkownik dokonujący zakupów wiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (“Przedsiębiorca”).
  6. Polityka Ochrony Prywatności – dokument umieszczony w AEROGRAF SKLEP zawierający szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych 1użytkowników AEROGRAF SKLEP, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z AEROGRAF SKLEP.
  7. Potwierdzenie Zamówienia – informacja dla Użytkownika, że Zamówienie zostało poprawnie złożone i przyjęte do realizacji w części lub w całości, odpowiednio wskazanej w Potwierdzeniu przez Sklep Partnerski. Potwierdzenie Zamówienia następuje po podsumowaniu, które Użytkownik otrzymuje automatycznie na wskazany przez siebie adres e-mail po złożeniu Zamówienia.
  8. Produkt – dostępna w ofercie AEROGRAF SKLEP rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym. Informacje handlowe o Produktach w AEROGRAF SKLEP nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i należy je traktować jako zaproszenie do składania ofert przez Kupujących do zawarcia Umowy Sprzedaży.
  9. AEROGRAF SKLEP – serwis internetowy w domenie www.aerografsklep.pl, dający możliwość składania przez Użytkownika Zamówień na oferowane produkty przez AEROGRAF SKLEP, dokonywanie płatności za Produkty oraz składanie reklamacji.
  10. Umowa Sprzedaży - umowa zawierana za pośrednictwem AEROGRAF SKLEP pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, której przedmiotem jest przygotowanie i dostawa Produktu zamówionego przez Kupującego, a także inne usługi, udostępniane przez Sprzedającego za pośrednictwem AEROGRAF SKLEP. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie zaakceptowania Zamówienia przez Sprzedającego.
  11. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach AEROGRAF SKLEP na rzecz Użytkowników, tj. informowanie Użytkowników o zaproszeniach do składania ofert, reklamacji i odstąpienia od Umowy Sprzedaż, wysyłanie informacji marketingowych za zgodą Użytkownika oraz utworzenie Konta Użytkownika i zarządzanie nim.
  12. Użytkownik - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej odwiedzająca AEROGRAF SKLEP i korzystająca z jednej lub kilku Usług lub funkcjonalności AEROGRAF SKLEP.
  13. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego będące złożeniem oferty zawarcia Umowy Sprzedaży z AEROGRAF SKLEP, wskazującym rodzaj zamawianych produktów, ilość, cenę, sposób dostawy/wysyłki oraz formę płatności. Po akceptacji Zamówienia przez AEROGRAF SKLEP dochodzi do wykonania Umowy ze AEROGRAF SKLEP.

  § 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

  1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności AEROGRAF SKLEP jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie wykorzystywaną przeglądarkę internetową, a w przypadku rejestracji Konta czy składania Zamówień, posiadanie również konta poczty elektronicznej działającej na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy).
  2. Do przeglądania asortymentu AEROGRAF SKLEP, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie urządzenia przenośnego z systemem operacyjnym Android lub iOS. Ponadto, do korzystania z niektórych funkcjonalności AEROGRAF SKLEP, w tym rejestracji Konta Użytkownika, a także składania Zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  3. Do skorzystania z pełni funkcjonalności AEROGRAF SKLEP może być wymagane dokonanie aktualizacji systemów operacyjnych Użytkowników do ich nowszych wersji.
  4. W ramach korzystania z AEROGRAF SKLEP zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie AEROGRAF SKLEP, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość AEROGRAF SKLEP lub ich elementów technicznych. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu internetowego AEROGRAF SKLEP do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem, w tym rozsyłanie niechcianych wiadomości, prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
  5. Przeglądanie asortymentu AEROGRAF SKLEP oraz składanie zamówień przez Kupującego na produkty znajdujące się w asortymencie możliwe jest poprzez założenie Konta Użytkownika w AEROGRAF SKLEP lub bez rejestracji po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
  6. AEROGRAF zastrzega możliwość czasowej niedostępności AEROGRAF SKLEP, w całości lub w części ich funkcjonalności, w tym w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych i konserwacyjnych w zakresie do tego niezbędnym. AEROGRAF poinformuje z wyprzedzeniem o planowanych pracach serwisowych poprzez wiadomość e-mail wysłaną na podany przez Użytkownika adres e-mail oraz ogłoszenie na stronie www.aerografsklep.pl. AEROGRAF zastrzega sobie równie prawo do zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie Usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.
  7. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z AEROGRAF SKLEP pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z AEROGRAF SKLEP.

  § 4 REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

  1. Rejestracja Konta Użytkownika umożliwia Użytkownikowi przeglądanie historii Zamówień, śledzenie etapu realizacji Zamówień, dokonywanie płatności oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Użytkownikom AEROGRAF SKLEP.
  2. Rejestracji Konta Użytkownika mogą dokonać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu własnym, a także w imieniu i na rzecz osób trzecich, pracownicy sklepów, hurtowni, warsztatów lakierniczych posiadający adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Rejestracja Konta Użytkownika dla osób fizycznych możliwa jest poprzez:
   1. prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz akceptację treści Regulaminu;
  4. AEROGRAF wymaga podczas rejestracji, o której mowa w §4 ust. 3 powyżej podania minimalnego zakresu danych, który pozwala na weryfikację tożsamości Użytkownika oraz zapobieganie ewentualnym nadużyciom ze strony Użytkownika.
  5. Każdy Użytkownik zakładając Konto jednocześnie oświadcza, że:
   • podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
  6. Rejestracja Konta Użytkownika w AEROGRAF SKLEP, jak również korzystanie przez Użytkowników indywidualnych z funkcjonalności AEROGRAF SKLEP są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Użytkownika z AEROGRAF umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  7. Po zarejestrowaniu się w AEROGRAF SKLEP każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
  8. Konto Użytkownika prowadzone jest dla Użytkownika przez czas nieoznaczony. Użytkownik może zrezygnować z prowadzenia Konta usuwające je samodzielnie lub zażądać jego usunięcia w każdym czasie poprzez złożenie określonego wniosku na adres biuro@aerograf.com.pl. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
  9. AEROGRAF ma prawo do usunięcia lub zablokowania Konta Użytkownika, a także do zablokowania dostępu do AEROGRAF SKLEP, w następujących przypadkach:
   • Jeżeli Użytkownik usunął Konto, nie może on utworzyć kolejnego Konta przy użyciu tego samego adresu e-mail, którego użył przy poprzednich rejestracjach.
   • w razie złożenia przez Użytkownika Zamówienia fikcyjnego lub fałszywego lub poprzez użycie fałszywych danych,
   • nieuprawnionego wykorzystania danych innej osoby,
   • naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
   • powtarzających się Zamówień płatnych przy odbiorze produktów z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata,
   • uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Kupującego z Zamówień, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Sklep Partnerski zgodnie z treścią Zamówienia.
  10. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika na podstawie § 10 świadczenia Usług temu Użytkownikowi.
  11. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

  § 5 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  1. AEROGRAF umożliwia Użytkownikowi w ramach Usług:
   • zapoznanie się z asortymentem AEROGRAF SKLEP
   • złożenie Zamówienia na Produkty w AEROGRAF SKLEP, na co składa się Umowa Sprzedaży zawierana za pośrednictwem AEROGRAF SKLEP, dostawa do Użytkownika Produktów objętych tą Umową na zasadach określonych przez AEROGRAF SKLEP,
   • dokonanie płatności za Zamówienie z momentem jego złożenia,
   • pośrednictwo w składaniu reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od Umowy
   • przesyłania Informacji marketingowych.
  2. Stronami Umów zawieranych za pośrednictwem AEROGRAF SKLEP są AEROGRAF oraz Kupujący.
  3. AEROGRAF nie odpowiada za brak realizacji Zamówienia wynikający z dostarczenia przez Kupującego niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych przy składaniu Zamówienia.

  § 6 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie AEROGRAF SKLEP stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
  2. Kupujący może składać Zamówienia na produkty dostępne w asortymencie AEROGRAF SKLEP przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. W celu złożenia Zamówienia należy:
   •  zalogować się do Konta Użytkownika lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
   • dodać do koszyka produkty będące przedmiotem Zamówienia dostępne w AEROGRAF SKLEP, a następnie przejść do wyboru Dostawy/wysyłki oraz sposobu płatności;
   • w przypadku Zamówienia z dostawą kurierską – wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić Dostawa/wysyłka produktu;
   • aby uzyskać fakturę VAT za zakup należy podać dane do faktury na ekranie wyboru płatności; 
   • po wykonaniu ww. kroków należy przejść do ekranu podsumowania zamówienia i kliknąć przycisk „Zapłać i zakończ”.
  4. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie AEROGRAF oferty zawarcia Umowy
  5. Sprzedaży zamówionego Produktu. Oferta jest wiążąca dla Kupującego, jeżeli AEROGRAF SKLEP potwierdzi jej otrzymanie i realizację.
  6. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje powiadomienie na adres e-mail z podsumowaniem 
  7. AEROGRAF SKLEP w czasie maksymalnie 48 h od otrzymania Zamówienia może zaakceptować lub odrzucić Zamówienie. W przypadku odrzucenia Zamówienia, wpłacone środki pieniężne zostaną zwrócone w ten sam sposób w jaki dokonano zapłaty.

  § 7 PŁATNOŚCI

  1. W ramach AEROGRAF SKLEP dostępne są następujące metody płatności za Zamówienia: BLIK, szybkie płatności online oraz płatność przy odbiorze produktów.
  2. Płatności elektroniczne w AEROGRAF SKLEP realizowane są przez zewnętrznych operatorów w zależności od. wybranego przez Kupującego sposobu płatności.
  3. W przypadku odrzucenia Zamówienia przez AEROGRAF SKLEP przed jego realizacją i bez winy Kupującego, płatność za Zamówienie jest zwracana na konto Kupującego, z którego dokonał płatności w terminie 14 dni roboczych od odrzucenia Zamówienia.
  4. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami u danego operatora zewnętrznego tych płatności, a AEROGRAF nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulacjami, o których mowa w zdaniu powyżej przed wykonaniem płatności.
  5. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za Zamówienie z góry, Kupujący jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony Produkt, w tym za koszty Dostawy /wysyłki. Zamówienie nieopłacone w terminie 3 dni zostanie automatycznie anulowane a AEROGRAF SKLEP jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
  6. Ceny Produktów oferowanych przez AEROGRAF SKLEP zawierają podatek VAT we właściwej obowiązującej stawce i podawane są w złotych polskich.
  7. Ceny Produktów nie zawierają kosztów Dostawy/wysyłki. Koszty Dostawy/wysyłki zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Kupującego. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Kupującego.
  8. AEROGRAF SKLEP może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
  9. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik pozna łączny koszt do zapłaty, na który składać się będzie cena Produktów oraz cena Dostawy/wysyłki Zamówienia.

  § 8 DOSTAWY

  1. Czas realizacji Zamówienia nie stanowi wiążącej oferty ze strony AEROGRAF ani AEROGRAF SKLEP, a jest jedynie przybliżoną informacją o szacunkowym czasie realizacji Zamówienia, ustaloną na podstawie dostępności zamówionych Produktów, sposobu płatności oraz sposobu Dostawy/wysyłki.
  2. AEROGRAF SKLEP ma prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
  3. Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot Zamówienia (w przypadku Zamówienia z Dostawą/wysyłką). W przypadku podania przez Kupującego błędnego lub niedokładnego adresu, AEROGRAF nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia.
  4. Kupujący nie może złożyć Zamówienia z Dostawą/wysyłką poza terytorium Polski.
  5. Czas Dostawy/wysyłki Zamówienia zależy od AEROGRAF SKLEP, w którym Klient złożył Zamówienie i jest podawany przez AEROGRAF SKLEP w odpowiedzi na złożone Zamówienie. Początek biegu terminu
  6. Dostawy/wysyłki Produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:
   • od dnia Potwierdzenia Zamówienia przez AEROGRAF SKLEP, czyli jego akceptacji,
   • od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego AEROGRAF SKLEP – w przypadku płatności wykonywanych w sposób elektroniczny.
  7. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedmiot Zamówienia może być dostarczony – według wyboru opcji dostępnych w AEROGRAF SKLEP – za pośrednictwem przewoźnika z dowozem pod wskazany przez Kupującego adres dostawy/wysyłki lub z odbiorem własnym w AEROGRAF SKLEP.
  8. Po złożeniu przez Kupującego, Zamówienia na adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość elektroniczna dotycząca przebiegu składania i realizacji Zamówienia wraz z pouczeniem o prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  9. AEROGRAF SKLEP ma obowiązek dostarczyć Produkty zgodnie z Zamówieniem bez wad.
  10. W przypadku odbioru osobistego przedmiotu Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do odbioru Zamówienia w godzinach otwarcia AEROGRAF SKLEP.

  § 9 INFORMACJE MARKETINGOWE

  1. W ramach Usług świadczonych drogą elektroniczną, AEROGRAF może przesyłać na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Informacje marketingowe.
  2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Informacji marketingowych poprzez oznaczenie odpowiedniego oświadczenia zgody w trakcie rejestracji konta w AEROGRAF SKLEP. 
  3. NOVOL przesyła Informacje marketingowe bezpłatnie do czasu wycofania zgody na otrzymywanie Informacji marketingowych przez Użytkownika.
  4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach wysyłki Informacji marketingowych stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody AEROGRAF może stanowić naruszenie prawa. 
  5. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Informacji marketingowych wysyłając rezygnację na adres biuro@aerograf.com.pl.
  6. AEROGRAF może zawiesić bądź zakończyć wysyłkę Informacji marketingowych po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika na podane przez niego adresy e-mail lub ogłoszenie zamieszczone w serwisie aerografsklep.pl.

  § 10 DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika AEROGRAF SKLEP jest AEROGRAF.
  2. AEROGRAF przetwarza dane osobowe niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celach wskazanych w §5 ust. 1 Regulaminu.
  3. AEROGRAF przetwarza dane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
  4. AEROGRAF przetwarza dane osobowe:
   • w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby przed podpisaniem umowy, a następnie realizacji jej postanowień;
   • w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, to jest w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na AEROGRAF;
   • w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO to jest w celu przesyłania Informacji marketingowych do Użytkownika, który wyraził na to zgodę;
   • w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest realizując swój prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie własnych interesów, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem AEROGRAF SKLEP, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Dane Użytkownika, który złożył Zamówienie za pośrednictwem AEROGRAF SKLEP, ale nie zarejestrował Konta w AEROGRAF SKLEP są przechowywane przez 6 lat liczone od dnia Złożenia Zamówienia i dokonania za nie płatności.
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora oraz wycofania zgody w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.
  8. Użytkownik składając Zamówienie wyraża dobrowolną zgodę na przekazanie jego danych osobowych zawartych w Zamówieniu do Sklepu Partnerskiego, do którego kierowane jest Zamówienie.
  9. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych oraz nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
  10. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników określa dokument „Polityka Ochrony Prywatności”. Dokument ten zawiera pełne informacje wymagane przez RODO.
  11. Polityka Ochrony Prywatności dostępna jest w profilu Użytkownika AEROGRAF SKLEP w zakładce PRYWATNOŚĆ.

  §11 REKLAMACJE TOWARÓW

  1. Kupujący może składać Reklamacje zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
  2. Kupujący, który posiada aktywne Konto w AEROGRAF SKLEP, może składać reklamacje bezpośrednio na adres biuro@aerograf.com.pl.
  3. Kupujący, który złożył Zamówienie bez zarejestrowania konta w AEROGRAF SKLEP składa reklamacje bezpośrednio na adres biuro@aerograf.com.pl
  4. Informacje o przyjęciu reklamacji oraz zakończeniu postępowania reklamacyjnego zostanie przekazana zarejestrowanemu Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany podczas rejestracji Konta w AEROGRAF SKLEP.
  5. Reklamacje rozpatrywane są przez AEROGRAF SKLEP w terminie maksymalnie 30 dni od dnia ich otrzymania. Merytoryczne rozpatrzenie reklamacji oraz zakres uznania reklamacji należy wyłącznie do AEROGRAF

  § 12 REKLAMACJE USŁUG AEROGRAF

  1. Reklamacje dotyczące zasad świadczenia usług drogą elektroniczną przez AEROGRAF w zakresie funkcjonalności AEROGRAF SKLEP opisanych w niniejszym Regulaminie, mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e- mail: biuro@aerograf.coml.pl
  2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające skuteczne poinformowanie osoby ją składającej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację powinien wskazać w reklamacji imię i nazwisko oraz adres do doręczeń.
  3. Reklamacje rozpatrywane są przez AEROGRAF w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia.
  4. Prawo odstąpienia od umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną regulowane jest obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  5. AEROGRAF nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta lub podczas korzystania z Usług AEROGRAF;

  § 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ AEROGRAF

  1. 1. AEROGRAF nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta lub podczas korzystania z Usług AEROGRAF;
  2. Utratę przez Użytkownika danych dostępowych do AEROGRAF SKLEP, spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od AEROGRAF;
  3. Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, wynikające np. z powodu usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin;
  4. Szkody powstałe wskutek korzystania ze AEROGRAF SKLEP przez Użytkownika w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do Konta, ujawnianie danych osobowych;
  5. Błędne lub nieprecyzyjne wskazanie przez Użytkownika danych osobowych koniecznych do realizacji Zamówienia;
  6. Działanie serwerów poczty elektronicznej Użytkownika oraz łącz teleinformatycznych, z których korzysta Użytkownik;
  7. Błędy powstałe w czasie wykonywania płatności on-line, obsługiwane przez operatora zewnętrznego płatności;
  8. Błędy powstałe w czasie kompletowania Zamówienia przez AEROGRAF SKLEP oraz opóźnienia w Dostawie/wysyłce Zamówienia.
  9. AEROGRAF nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem siły wyższej lub wyłącznym działaniem podmiotów trzecich.
  10. Użytkownik nie powinien umożliwiać osobom trzecim dostępu do AEROGRAF SKLEP. Za poufność, bezpieczeństwo, dokonane transakcje ze swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik, który zobowiązany jest także do niezwłocznego poinformowania AEROGRAF o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego Konta w AEROGRAF SKLEP przez osoby trzecie.
  11. Produkty sprzedawane za pośrednictwem AEROGRAF SKLEP mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  § 14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 §14 niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia:
   • objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
   • objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części – w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można złożyć za pomocą formularza, który jest dostępny w serwisie internetowym aerografsklep.pl. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
  3. W celu realizacji prawa odstąpienia Użytkownik może kontaktować się z AEROGRAF bezpośrednio w sposób wybrany przez Użytkownika i dostępny dla danego AEROGRAF.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Partnerski oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sklep Partnerski zwraca Kupującemu uiszczoną kwotę Zamówienia z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu Dostawy/wysyłki innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy/wysyłki dostępny w AEROGRAF SKLEP.
  5. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać Produkt do Sklepu Partnerskiego.
  6. AEROGRAF może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na rzecz Kupującego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Kupującemu m.in. w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  § 15 PRAWA AUTORSKIE

  1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w AEROGRAF SKLEP należą do AEROGRAF. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).
  2. Korzystanie z treści publikowanych w AEROGRAF SKLEP nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich od AEROGRAF.
  3. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny). AEROGRAF nie zezwala na kopiowanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości  umieszczonych w AEROGRAF SKLEP, z wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
  4. Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w AEROGRAF SKLEP są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.

  § 16 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
   • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
   • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   • Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

  § 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. 1. AEROGRAF zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającym z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:
   • zmiana przepisów prawa lub wydanie przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu – w zakresie do tego niezbędnym,
   • konieczność zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania AEROGRAF SKLEP oraz zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym,
   • konieczność ochrony uzasadnionych interesów Użytkowników – w zakresie do tego niezbędnym,
   • wprowadzenie nowych lub rozszerzanie istniejących funkcjonalności AEROGRAF SKLEP – w zakresie do tego niezbędnym,
   • możliwość zaoferowania Użytkownikom korzystniejszych warunków korzystania z AEROGRAF SKLEP – w zakresie do tego niezbędnym,
   • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,
   • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie,
   • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie,
   • zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem AEROGRAF SKLEP.
  2. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed terminem zmiany poprzez wiadomość e-mail lub ogłoszenie zamieszczone w serwisienfamily.novol.com, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od AEROGRAF zmian w krótszym terminie.
  3. Treść zmienionego Regulaminu zostanie przesłana wraz z powiadomieniem o tych zmiana, o czym mowa w §16 ust. 2 oraz zostanie udostępniona w AEROGRAF SKLEP.,
  4. Po 14 dniach liczone od daty poinformowania o zmianie Regulaminu zgodnie z §16 ust. 2 powyżej, Użytkownik powinien zaakceptować nowy Regulamin podczas logowania do Sklepu N-FAMILY. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczny z utratą dostępu do AEROGRAF SKLEP oraz funkcjonalności zapewnionych Użytkownikom zarejestrowanym.
  5. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na dotychczasowych zasadach.
  6. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu pomiędzy nim a AEROGRAF między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  7. Regulamin dostępny jest w siedzibie AEROGRAF, na stronie aerografsklep.pl.
  8. Regulamin obowiązuje od dnia 28 września 2022 r.

  PLIKI

  FHU AEROGRAF PIOTR PARCZEWSKI

  Al. Grunwaldzka 2 bud 14F
  82-300 Elbląg


      604 220 967

      biuro@aerograf.com.pl

  do góry strony