Prywatność

  Polityka ochrony prywatności

  §1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług na odległość, drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem: aerografsklep.pl (dalej: Serwis)
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, FHU Aerograf Piotr Parczewski, Al. Grunwaldzka 2 bud 14F, 82-300 Elbląg, NIP: 5781822939, REGON: 170997553, (dalej: AEROGRAF), adres e-mail biuro@aerograf.com.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
  4. Zbierane przez AEROGRAF dane będą:
   • przetwarzane zgodnie z prawem,
   • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
   • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  §2 Zakres zbieranych danych

  1. AEROGRAF przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
  2. Zakres zbieranych danych jest adekwatny do celu, w jakim są one gromadzone. W szczególności jest to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do doręczeń, dane o lokalizacji, NIP, REGON, miejsce prowadzonej działalności (jeżeli dotyczy).

  §3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

  1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w następujących celach:
   • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • zawarcia i realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu i Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • wypełnienia ciążących na AEROGRAF obowiązków prawnych związanych z rachunkowością i podatkami oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust.1 lit. c RODO);
   • komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • promowania przez AEROGRAF produktów lub usług poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   • w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu i Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • ochrony interesów AEROGRAF poprzez zapobieganie oszustwom ze strony Użytkownika poprzez weryfikację jego tożsamości, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AEROGRAF polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (§3 ust. 1) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

  §4 Okres przetwarzania danych osobowych

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu i/lub Aplikacji, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania  zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Dane osobowe Użytkownika, który złożył Zamówienie bez rejestracji Konta przetwarzane są przez 6 lat liczone od dnia dokonania Zapłaty za Zamówienie.
  3. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania Informacji marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

  §5 Informacje o przetwarzaniu

  1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
   • podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
   • podmiotom obsługującym płatności internetowe,
   • podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
   • kancelariom prawnym.
  2. Dane osobowe przetwarzane przez AEROGRAF co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

  §6 Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do:
   • dostępu do treści swoich danych osobowych
    Zgodnie z art. 15 RODO Użytkownik Serwisu ma nieograniczony dostęp do:
    • wszystkich swoich danych osobowych przekazanych AEROGRAF,
    • informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych zamieszczonych w Polityce Ochrony Prywatności oraz Regulaminach.
   • sprostowania danych
    Na mocy art. 16 RODO prawo do sprostowania danych ma zastosowanie w sytuacji, gdy dane Użytkownika Serwisu są nieprawidłowe, w szczególności, dlatego, że zostały one zebrane z błędami lub uległy zmianie. Prawo to obejmuje również możliwość uzupełnienia brakujących danych. Użytkownik Serwisu w każdej chwili może samodzielnie sprostować swoje dane osobowe. Ponadto, dane wskazane do dostawy/wysyłki zamówionego Produktu mogą zostać zmodyfikowane podczas realizacji procesu zamawiania. Prawo do sprostowania danych nie ma zastosowania dla adresu e-mail, który Użytkownik Serwisu podał w czasie rejestracji konta.
   • usunięcia danych
    Użytkownik Serwisu zgodnie z art. 17 RODO może w każdej chwili złożyć wniosek z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych, kierowany bezpośrednio do AEROGRAF poprzez wiadomość elektroniczną na adres biuro@aerograf.com.pl lub listownie na adres podany w §1 ust. 2 niniejszego dokumentu. AEROGRAF może odmówić uwzględnienia wniosku o usunięcie danych, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego lub do celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Użytkownik Serwisu w każdej chwili zgodnie z Regulaminem może usunąć swoje konto. Usunięcie konta nie jest jednoznaczne z usunięciem danych, o czym mowa powyżej. W przypadku usunięcia konta, AEROGRAF po jego usunięciu przetwarza dane osobowe przez 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych (zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości) oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
   • ograniczenia przetwarzania danych
    W celu skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych Użytkownik powinien skontaktować się z AEROGRAF, wysyłając wniosek poprzez wiadomość elektroniczną na adres biuro@aerograf.com.pl lub listownie na adres wskazany w §1 ust. 2 niniejszego dokumentu. We wniosku należy wskazać zakres danych, który ma zostać ograniczony oraz uzasadnienie żądania. Prawo to przysługuje w szczególności wówczas, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzane dane są nieprawidłowe, samo przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub dane przestały być już niezbędne AEROGRAF, ale z przyczyn zależnych od Użytkownika Serwisu nie mogą być usunięte.
   • przenoszenia danych
    Użytkownik Serwisu w każdej chwili może przenieść swoje dane osobowe do innego administratora.
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora
    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie, do danych przetwarzanych na mocy prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W celu skorzystania z przysługującego prawa, Użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z AEROGRAF, wysyłając wniosek poprzez wiadomość elektroniczną na adres biuro@aerograf.com.pl lub listownie na adres wskazany w §1 ust. 2 niniejszego dokumentu. AEROGRAF może odmówić uwzględnienia wniosku, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego lub do celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
   • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem Użytkownik Serwisu, w każdej chwili może odwołać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wysyłki Informacji marketingowej. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez:
    • złożenie wniosku do AEROGRAF na adres e-mail biuro@aerograf.com.pl lub listowanie na adres wskazany w §1 ust. 2 niniejszego dokumentu. Wycofanie zgody jest równoznaczne z usunięciem adresu e-mail z baz AEROGRAF - Użytkownik Serwisu nie będzie otrzymywać Informacji o charakterze marketingowym od AEROGRAF.
  2. Użytkownik Serwisu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności, w szczególności wynikające z RODO.
  3. Użytkownik Serwisu w przypadku wątpliwości co do sposobu realizacji jego prawa lub wystąpienia jakichkolwiek trudności z tym związanych może w każdym momencie skontaktować się z AEROGRAF na adres biuro@aerograf.com.pl.

  §7 Postanowienia końcowe

  1. Użytkownik Serwisu korzystając z funkcjonalności Serwisu akceptuje zasady opisane w niniejszym dokumencie.
  2. AEROGRAF zastrzegą sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce ochrony prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika Serwisu wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody.
  3. O wszelkich zmianach w Polityce ochrony prywatności Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail.
  4. Polityka ochrony prywatności jest dostępna dla Użytkownik Serwisu w siedzibie AEROGRAF, na stronie aerografsklepl.pl.

  PLIKI

  FHU AEROGRAF PIOTR PARCZEWSKI

  Al. Grunwaldzka 2 bud 14F
  82-300 Elbląg


      604 220 967

      biuro@aerograf.com.pl

  do góry strony